Adatkezelési és adatvédelmi irányelvek

Összhangban

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 RENDELETÉBEN (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy General Data Protection Regulation – GDPR), valamint
 • a mindenkor érvényes, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) foglaltakkal,

a BPS Business Power Systems Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: BPS Kft.), mint adatkezelő, adatkezelési tevékenysége során a következőkben leírtak szerint jár el.

1. BPS Kft. adatai:

Cégnév: BPS Business Power Systems Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: BPS Kft.)
Székhely: 2142 Nagytarcsa, Szilas u. 10.
Cégjegyzékszám: 13-09-185906
Adószám: 10659739-2-13
Képviselő: Szilágyi József
Telefonszám:+36 28 920-999
E-mail cím: office@bps.hu
Honlap: www.bps.hu

2. A BPS Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A BPS Kft. adatkezelési tevékenysége során az alábbi alapelveket érvényesíti:

 • jogszerűség és átláthatóság,
 • adatok kezelésének célhoz kötöttsége,
 • adatminimalizálás,
 • tárolási korlátozások és törlések,
 • adatbiztonság,
 • tartalmi helyesség biztosítása.

A BPS Kft. kötelezi arra az adatfeldolgozóit, hogy ők is tegyenek eleget az adatbiztonsági követelményeknek. A BPS Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A BPS Kft. megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a BPS Kft. az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az esetlegesen a BPS Kft. megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

Biztosítja a szervezeten belüli szakmai felkészültséget az új jogszabálynak való megfeleléshez; ennek keretében a szervezeten belül az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában közreműködők megfelelő felkészültsége kiemelten kezelt.

3. A BPS Kft. az adatkezelési kritériumokat felülvizsgálta, illetve ennek rendszeres felülvizsgálatáról gondoskodik. Ennek során áttekintette az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját, rögzítette az adatok sorsát. A többek között az erre, valamint működő minőségirányítási rendszerén alapuló Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata (belső előírás) biztosítja az általános adatvédelmi rendeletben lefektetett elszámoltathatóság elvével való összhangot, illetve a jogszerű adatkezelést.

4. A BPS Kft. biztosítja az információs önrendelkezési jog érvényesülését az új előírásoknak megfelelően. Ügyel arra, hogy az adatkezelés esetén az érintett hozzájárulásának bekérése megtörténjen. Igény esetén az érintett írásos megkeresés esetén az adatkezelés tényéről és céljáról/céljairól tájékoztatást kap. Igénye írásbeli kifejezésére az office@bps.hu email címen van lehetősége. A tájékoztatás során olyan további információt is az érintett rendelkezésére bocsát, amely a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges, figyelemmel az adott konkrét esetben kezelt személyt adatok kezelésének tényleges körülményeit és összefüggéseit. A tájékoztatáshoz való jog előzetesen, az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet.

5. Az érintettnek joga van a rá vonatkozó személyes adatok tekintetében a következőkre:

 • hozzáférés;
 • helyesbítés;
 • törlés („az elfeledtetéshez való jog”) jogszabályokban megadott feltételek fennállása esetén;
 • kezelés korlátozása;
 • a profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás;
 • adathordozhatósághoz való jog gyakorlása, jogszabályokban megadott feltételek fennállása esetén.

A fentiek közül legfontosabb az adathordozhatósághoz való jog megjelenése. E joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

6. Az érintettnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az office@bps.hu email címen.

7. Az érintettnek a BPS Kft. felé a 4. pont szerint közölt tájékoztatás kérési igényére a BPS Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

8. A BPS Kft. minden adatkezelési tevékenysége meghatározott jogalap(ok)hoz és ahhoz kapcsolódó kötelezettségekhez igazodik, ennek keretében biztosítja az információs önrendelkezési jog érvényesülését.

A BPS Kft. kezeli

8.1. üzletfelei adatait; ennek keretében tárolja és kezeli az érdeklődők, ügyfelek és szállítók stb. által rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat, ajánlatok elkészítése, valamint megrendelések lebonyolítása céljából, valamint hogy az ezekkel összefüggésben álló törvényi és jogi kötelezettségeknek eleget tudjon tenni.

8.2. nyitott pozíciókra jelentkező magánszemélyek adatait; ennek keretében a megfelelő jelölt(ek) kiválasztása után, munkaviszony létesítése céljából elektronikusan és szükséges mértékben, papír alapon dolgozza fel a jelentkezések során benyújtott kapcsolattartási adatokat és álláspályázati dokumentációkat. Elutasítás esetén, a törvényi szabályozásokban előírt határidőkön túl, kizárólag addig kerülnek nyilvántartásra azok, amíg Ön ehhez kifejezetten hozzájárul.

8.3. a telephelyi biztonsági felvételeket; a telepített kamerák kizárólag ügyfélforgalmi helységekben kerültek elhelyezésre, valamint a telephely határán belüli külső területek megfigyelésére. A készült felvételek az engedélyezett jogszabályi időtartamban kerülnek megőrzésre, majd törlésre. A felvételek tárolása folyamatos védelemmel ellátott módon és helyen történik. A felvételeket a BPS Kft. azon munkavállalója jogosult megismerni, akinek ez a feladatköréből adódóan, kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. A rögzített felvételek visszanézésére bíróság, hatóság a jogát vagy jogos érdekét igazoló személy megkeresésére – feltéve, hogy nem jár más személy aránytalan jogsérelmével –, továbbá az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazási célja sérülésének vélelmezése esetén kerülhet sor.

8.4 a BPS Kft. által üzemeltetett weblapon birtokába jutott adatokat;

a.) IP-címek: weboldalunk felkeresésekor automatikusan eltárolódnak bizonyos információk a webszerveren. Ilyen információ például: a böngésző típusa, az alkalmazott operációs rendszer, mely oldalról jutott el a weblapunkra, az IP-cím, az oldal felkeresésének időpontja és egyéb információk. Ezek az adatok csak kódok és minden egyéb adatforrás nélkül nem rendelhetők konkrét személyekhez. A BPS Kft. így nem elemzi ezeket az adatokat, amíg az oldal jogellenes használatáról nem szerez tudomást.

b.) Google-Analytics: jelen weboldal a „Google Analytics” szolgálatást használja, amely a Google Inc. által (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) nyújtott weboldal látogatottság elemző szolgáltatás. A Google Analytics rendeltetetés szerű működéséhez úgynevezett cookie-kat (továbbiakban „sütiket”), szöveg adatokat használ, amelyeket az Ön végfelhasználói eszközén tárol el.

Önnek a kereső szoftver megfelelő beállításával lehetősége van, hogy eszközén a „sütik” tárolását megakadályozza. Nem tudjuk azonban garantálni, hogy weboldalunk minden funkcióját korlátozás nélkül el tudja érni, ha nem engedélyezi a „sütik” használatát a keresőjében, hiszen weboldalalunkon cookie-k alkalmazásával törekszünk arra, hogy kellemesebb élményt és személyre szabott tartalmat nyújtsunk Látogatóinknak.

A kereső-plugin segítségével megakadályozhatja, hogy a „sütik” által összegyűjtött információk (beleértve az Ön IP-címét is) a Google Inc.-nek elküldésre kerüljenek és a Google Inc. azokat feldolgozza. A következő linken juthat el a megfelelő Plugin-hoz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [tools.google.com]

Más módon erre a linkre kattintva akadályozhatja meg, hogy a Google Analytcs ezen az oldalon keresztül adatot gyűjtsön Önről: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [tools.google.com]. Ha a fenti linkre kattint, akkor egy úgy nevezett „Opt-Out-Cookie”-t tölt le.
Az Ön keresője tehát alapvetően engedélyezi a sütik tárolását. Azonban a sütik rendszeres törléséhez minden alkalommal, amikor a weboldalt felkeresi, a linkre kattintás szükséges.

Itt további információkat talál a Google Inc. adathasználatával kapcsolatosan: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de [support.google.com]

c.)  Tájékoztatás a „sütikről“: Weboldal felkeresése esetén, az EU sütikről szóló irányelve értelmében, tájékoztatjuk Önt, hogy weboldalunk sütiket használ. Megkülönböztetünk:

• „Ideiglenes sütiket” – ezeket a típusú sütiket számítógépe vagy eszköze a kereső program beállításától függetlenül a keresés befejeztével automatikusan törli.

• „Állandó sütiket“, amelyek hosszabb időre tárolódnak és a keresés végeztével is megmaradnak.

Azért hogy a sütikre való figyelmeztetés az engedélyezés után ne jelenjen meg minden alkalommal, amikor weboldalunkat felkeresi, úgynevezett „állandó sütik“ kerülnek elhelyezésre a gépén „cb-enabled“, amelyek 365 napig maradnak a gépén.
Weboldalunkon úgynevezett „ideiglenes sütiket“ használunk, hogy az oldal használatát megkönnyítsük az Ön számára, illetve hogy a weboldal alapvető funkcióit biztosítani tudjuk.
Ezek a sütik nem hívnak le a merevlemezén Önről tárolt személyes információkat és nem károsítják az Ön PC-jét vagy adatait.

8.5 a BPS Kft. által képviselt gyártók weboldalaira történt átirányítások esetében az adott weboldalt üzemeltető adatvédelmi és adatbiztonsági irányelvei érvényesek. Amennyiben a megadott személyes adatok átadásra kerülnek a BPS Kft. részére, jelen irányelvek elvei szerint jár el Társaságunk.

9. Az adatkezelés jogalapja

A hivatkozott előírásokra tekintettel, a személyes adatok kezeléséhez jogalap szükséges. Az adott személyes adat kezelése szempontjából alkalmazandó jogalap függ a célhoz kötöttségtől. Célhoz kötöttség nélkül a BPS Kft. nem kezel személyes adatokat!

Egyes esetekben az Ön hozzájárulása kifejezetten szükséges az adat kezeléséhez. A megadott hozzájárulás bármikor visszavonható. Fontos kiemelni azonban, hogy a hozzájárulás visszavonása nincs hatással a már megtörtént adatkezelésre. A jogszabályi kötelezettségen alapuló előírás teljesítések - pl. számviteli előírások, jogi előíráson alapuló adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, stb. – esetében továbbá a hozzájárulás visszavonása egyúttal nem jelentheti a korábbi kezelt személyes adatok törlését, illetve az elfelejtéshez való jog gyakorlásának lehetőségét.

10. Adatátadás

A BPS Kft. által társaságon kívüli címzettek részére kizárólag jogszabályi előíráson, illetve adott üzleti partnerrel kötött megállapodáson alapuló módon történik adatátadás. A BPS Kft. nem értékesít és ad bérbe harmadik fél számára adatokat, hogy azokat harmadik fél saját marketing céljaira felhasználja.

Társaságon belüli adatátadás is kizárólag a törvényi előírások szerint zajlik, azon Kollégák számára, akik munkakörük szerint adott személyes adat kezeléshez kapcsolódó társasági ügylet eredményes végrehajtásában érintettek.

A GDPR rendelet értelmében, az alábbi kategóriába sorolható címzetteknek küldhető adat, értelemszerűen:

 • hivatalok, közigazgatási szervek és intézmények (pl. kormányhivatalok, adóhatóság, stb.),
 • bíróságok,
 • békéltető testület,
 • közjegyzők, jogi tanácsadók,
 • alvállalkozók, beszállítók,
 • megbízott adatfeldolgozók, kizárólag a jogi előírásokon alapuló kötelezettségek teljesítésére,
 • könyvvizsgáló.

11. A BPS Kft. közvetlenül gyermekeknek nem kínál információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat és azt nem is tervezi.

12. Adatvédelmi incidens bejelentésével összefüggésben a BPS Kft. nyilvántartást vezet. Esetleges adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedéseket ellenőrzi, valamint az érintettet tájékoztatja, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az érintett írásos kérelmére (lásd 4. pont) a BPS Kft. erről tájékoztatást ad.

Esetleges adatvédelmi incidens bekövetkeztekor a BPS Kft. indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

13. Az érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben az érintett külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

Az érintett jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük, panasza esetén mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat! Köszönjük.

14. Amennyiben szükséges és a jogszabály azt előírja, a BPS Kft. az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot folytat le. Jelen és az előre láthatóan jövőbeni üzletmenetében ilyen jellegű adatkezelési tevékenységgel járó folyamatokat nem működtet, és nem kíván működtetni. Változtatási szándék esetében azonban a változást adatkezelési szempontból is, a bevezetést megelőzően felül fogja vizsgálni a Társaság.

15. A BPS Kft. vezetősége külön adatvédelmi tisztviselőt – tekintettel arra, hogy a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket nem foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését tennék szükségessé – nem jelöl ki, általános üzletmenetében, munkatársai tudatosításával, szervezési és technikai megoldásokkal biztosítja adatkezelési tevékenysége megfelelőségét, az adatbiztonság megerősítését és az érintettek jogérvényesítésének elősegítését.

Nagytarcsa, 2019. március 20.

A BPS Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési és Adatvédelmi irányelveinek megváltoztatására.
Az esetleges érdemi változásokról időben értesíti Partnereit.